OŚWIADCZENIE ZGODY UŻYTKOWNIKA IMPLANTU SŁUCHOWEGO

W związku z tym, iż jestem użytkownikiem implantu słuchowego marki Cochlear oświadczam, iż zrozumiałem i przyjmuję do wiadomości, że:

a) Administratorem moich danych osobowych jest Medicus Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzeleckim 24 („Medicus”).

b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Medicus danych osobowych o moim stanie zdrowia w celu świadczenia na moją rzecz usług kwalifikacji do kolejnego wszczepu implantu słuchowego, jego naprawy lub zmiany ustawień.

c) Dane osobowe podane w przekazanych nam dokumentach, wynikające z przeprowadzonych badań oraz w inny sposób przekazane przez Pana/Panią do Medicus lub uzyskane ze wskazanego przez Pana/Panią źródła w związku korzystaniem przez Pana/Panią z usług Medicus przetwarzane są w celu wykonania dla Pana/Pani usług w zakresie profilaktyki zdrowotnej, leczenia, badania słuchu, usług w zakresie procedury kwalifikacji do kolejnego wszczepu implantu słuchowego lub jego naprawy.

d) Dane osobowe nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Mogą jedynie być przekazywane do:

– producenta implantów słuchowych w celu rejestracji oraz serwisu urządzenia i są chronione z zachowaniem szczególnej staranności.

– towarzystwa ubezpieczeń w związku z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego i koniecznością informowania tego podmiotu przez Medicus o okolicznościach istotnych z punktu widzenia ubezpieczenia, które mają wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego ( jeśli dotyczy).

e) Wyrażam zgodę na przekazywanie przez podmiot leczniczy, który wszczepia i/lub ustawia implant słuchowy, danych dotyczących parametrów i ustawień urządzenia oraz moich/użytkownika danych kontaktowych, w celu świadczenia na moją/użytkownika rzecz jego naprawy, wymiany lub zmiany ustawień.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, niemniej wykonanie usług (w tym napraw) nie jest możliwe bez ich podania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania.

Dane użytkownika implantu słuchowego

* Pola wymagane

calendar

Informacje dotyczące rodzica lub opiekuna prawnego (jeżeli użytkownik jest osobą niepełnoletnią)

calendar